Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
điều hành
[điều hành]
|
to manage; to run; to operate
Từ điển Việt - Việt
điều hành
|
động từ
sắp xếp vào quy trình hoạt động chung
giám đốc điều hành cuộc họp; điều hành việc công ty