Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đa phu
[đa phu]
|
polyandrous
Polyandry
Từ điển Việt - Việt
đa phu
|
tính từ