Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
động từ
[động từ]
|
verb
Don't repeat this verb in the complaint!
verbal
Từ điển Việt - Việt
động từ
|
danh từ
từ biểu thị hành động, trạng thái, thường làm vị ngữ trong câu
"đi" là động từ