Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
địa phương
[địa phương]
|
native; local; regional
Local time/television
There's no mention of it in the local press
locality; area; region
This method has been applied widely in localities across the country
Chuyên ngành Việt - Anh
địa phương
[địa phương]
|
Vật lý
regional
Xây dựng, Kiến trúc
regional
Từ điển Việt - Việt
địa phương
|
danh từ
đặc điểm riêng của từng khu vực trong một nước
mỗi địa phương mỗi thứ tiếng
tính từ
thuộc một đơn vị hành chính
bầu cử hội đồng địa phương; về địa phương công tác