Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đặt chuyện
[đặt chuyện]
|
To fabricate a story for backbiting
Từ điển Việt - Việt
đặt chuyện
|
động từ
bịa ra chuyện không có thật
bà ta chuyên đặt chuyện nói xấu người khác