Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đẳng khuynh
[đẳng khuynh]
|
isoclinal
Chuyên ngành Việt - Anh
đẳng khuynh
[đẳng khuynh]
|
Vật lý
isoclinal
Xây dựng, Kiến trúc
isoclinal