Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đại học
[đại học]
|
To be a university teacher; to teach college
To make the acquaintance of a young girl fresh from university/just out of university
Do you think (that) he will go to university next year?
Did you study under her at university?
The Great Learning; Ta Hsueh
Graduate profession
Từ điển Việt - Việt
đại học
|
danh từ
cấp học dưới cao học
trường đại học; bằng tốt nghiệp đại học