Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
được không
[được không]
|
can
Can he drive a lorry?
may
May I help myself to some more?; May I take a second helping?
May I come in? - Please do!
Do you mind if I turn up the music?
( được không ?) all right?
Would it be all right to leave early?
Is it OK/all right if ...?
In five minutes, OK?