Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đơn sơ
[đơn sơ]
|
simple; rudimentary
Từ điển Việt - Việt
đơn sơ
|
tính từ
đơn giản, không phức tạp
nhà cửa bày biện đơn sơ; tổ chức đơn sơ