Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đơn giản
[đơn giản]
|
simple
To lead a simple life
I did it for the simple reason that I had no choice
Trước khi Madonna, Eminem, Moby hoặc Sisqo thì đã Elvis Presley, nhưng người ta chỉ cần gọi anh đơn giản " Elvis"
Elvis Presley appeared before Madonna, Eminem, Moby or Sisqo, but he was simply 'Elvis'
Từ điển Việt - Việt
đơn giản
|
tính từ
không phức tạp, ít rắc rối
cấu trúc đơn giản
động từ