Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
đúng là
[đúng là]
|
just; quite; really
It was quite deliberate/intentional !
Typical man/woman!
He's typically French!
You are the very man I wanted to see