Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đôi ta
[đôi ta]
|
the two of us (man and woman)
Từ điển Việt - Việt
đôi ta
|
đại từ
nói một nam một nữ thân với nhau
đôi ta như thể con tằm, cùng ăn một lá cùng nằm một mâm (ca dao)