Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đòn xeo
[đòn xeo]
|
Từ điển Việt - Việt
đòn xeo
|
danh từ
động lực thúc đẩy một hoạt động nào đó
ngành giáo dục là đòn xeo đưa đất nước tiến lên