Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
đâu có gì
[đâu có gì]
|
not in the least; not at all
Come in, you're not disturbing me in the least !; Come in, it doesn't bother me at all !
These events are not news