Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
đầu máy vi-đê-ô
[đầu máy vi-đê-ô]
|
video cassette recorder; video recorder; VCR