Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đấu tranh giai cấp
[đấu tranh giai cấp]
|
class struggle; class war
Từ điển Việt - Việt
đấu tranh giai cấp
|
danh từ
đấu tranh giữa các giai cấp đối lập với nhau để giành chính quyền
đấu tranh giai cấp là một cuộc chiến trường kỳ, không ngừng nghỉ