Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đại bác
[đại bác]
|
Chuyên ngành Việt - Anh
đại bác
[đại bác]
|
Kỹ thuật
gun, cannon
Từ điển Việt - Việt
đại bác
|
danh từ
xem pháo (nghĩa 2)
tiếng đại bác đêm đêm dội về