Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
thực dụng
|
tính từ
(từ cũ) có giá trị thực tế
kế hoạch có tính thực dụng
chỉ nhằm vào những gì mang lại lợi ích cho cuộc sống riêng
đầu óc thực dụng