Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
thống nhất
|
động từ
hợp thành một khối có chung cơ cấu, tổ chức
thống nhất đất nước
làm cho phù hợp với nhau
hai gia đình đã thống nhất ngày cưới
tính từ
có sự nhất trí với nhau
cả nhóm cùng thống nhất một ý kiến