Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
dục tốc bất đạt
|
muốn cho nhanh thì thường hỏng việc
việc ấy mà gấp gáp thì dục tốc bất đạt