Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Anh
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
tham mưu
[tham mưu]
|
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
To act as a counsellor/an advisor for somebody