Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Anh
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
nhiêu khê
[nhiêu khê]
|
Complicated, complex, tangled, compound, difficult to settle
A complicated job.