Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Anh
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
ô mai
[ô mai]
|
Salted dry apricot; sugared dry apricot.
Salted (sugared) dry carambola (tamarind...).
Sugared dry tamarind.