Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đối thoại
[đối thoại]
|
dialogue; dialog
Most plays are written in dialogue
A dialogue on current events
An informal dialog group
Dialogue/talks between North and South
Từ điển Việt - Việt
đối thoại
|
động từ
cuộc nói chuyện giữa hai hay nhiều người với nhau để bàn bạc, trao đổi ý kiến
buổi đối thoại trực tuyến; cuộc đối thoại về kinh tế chiến lược
danh từ
thể văn viết thành lời cuộc nói chuyện của hai nhân vật