Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ukase
[ju:'keiz]
|
danh từ
sắc lệnh của vua Nga
nghiêm lệnh; mệnh lệnh độc đoán