Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
the young idea
|
thành ngữ young
tầng lớp trẻ tuổi, tầng lớp thanh niên