Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
someday
['sʌmdei]
|
phó từ bất định
một ngày nào đó; rồi đây
rồi đây chúng ta sẽ cùng ở với nhau