Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rhombohedron
[,rɔmbou'hi:drən]
|
danh từ
hình hộp mặt thoi