Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
predestine
[pri:'destin]
|
ngoại động từ
quyết định, xác định (cái gì) (như) thể do bởi số mệnh
(tôn giáo) như predestinate