Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
plywood
['plaiwud]
|
danh từ
gỗ dán
tấm gỗ dán
(thuộc ngữ) đồ gỗ làm bằng gỗ dán