Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
generosity
[,dʒenə'rɔsiti]
|
danh từ
sự rộng lượng, sự khoan hồng; hành động rộng lượng, hành động khoan hồng
khoan hồng trong cách đối xử với kẻ địch bại trận
tính rộng rãi, tính hào phóng