Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
frangibility
[,frændʒi'biliti]
|
danh từ
tính dễ gãy, tính dễ vỡ