Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
franco-american
['frænkouə'merikən]
|
danh từ
người gốc Pháp ở Mỹ
tính từ
thuộc người gốc Pháp ở Mỹ