Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
each other
|
thành ngữ each
nhau, lẫn nhau
Paul and Linda love each other
Paul và Linda yêu nhau
Paul và Linda thường xuyên viết thư cho nhau