Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
do for somebody
|
thành ngữ
làm việc nhà cho ai
Bà cụ Green đã giúp việc nhà cho chúng tôi hơn 20 năm
họ không đủ khả năng thuê người giúp việc, nên phải tự làm lấy việc nhà