Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
didynamous
[dai'dinəməs]
|
tính từ
hai đôi nhị so le; hai cặp nhị so le