Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
anaglyph
['ænəglif]
|
danh từ
đồ chạm nổi thấp
cặp ảnh nổi màu bổ sung