Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
adscititious
[,ædsi'ti∫əs]
|
tính từ
phụ vào, thêm vào, bổ sung