Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
absolutely
['æbsəlu:tli]
|
phó từ
tuyệt đối, hoàn toàn
hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn trái
chuyên chế, độc đoán
cai trị một cách chuyên chế
vô điều kiện
(thông tục) nhất định, chắc chắn; tất nhiên; hoàn toàn như vậy, đúng như vậy