Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
delay
[di'lei]
|
danh từ
sự chậm trễ; sự trì hoãn
hành động không chậm trễ (không trì hoãn)
điều làm trở ngại; sự cản trở
ngoại động từ
làm chậm trễ
hoãn lại (cuộc họp, chuyến đi...)
làm trở ngại, cản trở
làm trở ngại giao thông
(kỹ thuật) ủ, ram (thép)
nội động từ
chậm trễ, lần lữa, kề cà
Chuyên ngành Anh - Việt
delay
[di'lei]
|
Kinh tế
trì hoãn
Kỹ thuật
sự trì hoãn, sự làm chậm; sự ngừng, sự dừng
Tin học
trễ
Toán học
sự trễ
Vật lý
sự trễ
Xây dựng, Kiến trúc
sự chậm, sự trễ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
delay
|
delay
delay (n)
 • postponement, interruption, stay, suspension, adjournment, deferral, deferment
 • interval, wait, pause, break, lull, lag, holdup, stoppage, setback
 • delay (v)
 • postpone, put off, suspend, adjourn, defer, reschedule, shelve, table, put back
  antonym: bring forward
 • procrastinate, hesitate, linger, dawdle, pause, prolong, lag, wait, loiter
  antonym: hurry up
 • slow down, slow up, hold up, set back, obstruct, impede, hinder
  antonym: speed up
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]