Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Từ điển Anh - Việt
Tuesday
['tju:zdi]
|
danh từ, viết tắt là Tue hoặc Tues
ngày thứ ba trong tuần; thứ Ba
Từ thông dụng khác
 
joint [dʒɔint]
 
dirty ['də:ti]
 
tissue ['ti∫u:]
 
university [,ju:ni'və:səti]
 
engage [in'geidʒ]
 
letter ['letə]