Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn học - Tiểu thuyết - Truyện ngắn
The Lion and a Clever Fox
Sư tử và cáo
Long ago, there lived a lion in a dense forest. One morning his wife told him that his breath was bad and unpleasant. The lion became embarrassed and angry upon hearing it. He wanted to check this fact with others. So he called three others outside his cave.
Hồi xửa hồi xưa, có một con sư tử nọ sống trong rừng rậm. Một sáng nọ, vợ nó bảo mồm nó thối quá. Sư tử nhà ta quê xệ nên nổi khùng khi nghe vậy. Nó muốn biết người khác có thấy vậy không, nên nó gọi ba con thú sống bên ngoài vào hang.
First came the sheep. The Lion opening his mouth wide said, “Sheep, tell me if my mouth smells bad?” The sheep thought that the lion wanted an honest answer, so the sheep said, “Yes, Friend. There seems to be something wrong with your breath”. This plain speak did not go well with the lion. He pounced on the sheep, killing it.
Đầu tiên là con cừu. Sư tử hả họng to bảo: "Cừu, nói tao biết miệng tao thúi không?" Cừu nghĩ sư tử muốn nghe mình nói thiệt, nên nói "Thúi lắm, anh bạn. Hơi thở của anh có vẻ có gì đó không ổn." Lời thật thà này chẳng làm sư tử hài lòng, nó vồ con cừu, giết chết tươi.
Then the lion called the wolf and said, “What do you think? Do I have a bad breath?” The wolf saw what happened to the sheep. He wanted to be very cautious in answering a question. So, the wolf said, “Who says that Your breath is unpleasant. It’s as sweet as the smell of roses”. When the lion heard the reply, he roared in an anger and immediately attacked the wolf and killed it. “The flatterer!” growled the lion.
Rồi sư tử gọi sói, bảo: "Mày thấy sao? Miệng tao thúi không?" Sói đã thấy chuyện xảy ra với con cừu . Nó muốn phải hết sức cẩn trọng khi trả lời câu này. Nên con sói nói "Ai bảo mày thúi miệng. Thơm tho như hoa hồng ấy chứ." Khi sư tử nghe câu trả lời này, nó gầm rú tức giận, nhào vô tấn công con sói ngay và giết nó chết tươi. Nó gầm lên "Đồ nịnh nợ".
Finally, came the turn of the fox. The lion asked him the same question. The fox was well aware of the fate of the sheep and the wolf. So he coughed and cleared his throat again and again and then said, “Oh Dear Friend, for the last few days, I have been having a very bad cold. Due to this, I can’t smell anything, pleasant or unpleasant”.
Cuối cùng đến phiên con cáo. Sư tử hỏi giống vậy. Cáo biết rõ số phận của con cừu và con sói rồi. Nên nó ho, khọt khẹt trong cổ họng suốt rồi mới nói, "Trời ơi, suốt mấy ngày nay, tao cảm nặng quá xá. Cho nên chả ngửi thấy thơm thúi gì."
The lion spared the fox’s life.
Sư tử tha mạng cho con cáo.
Moral: Do not involve yourself in a bad company or a bad situation else you may end up getting punished for no fault of yours. Sometimes, It’s wise to stay away from certain situations.
Lời khuyên: Chớ chơi với bạn xấu, cũng chớ dây vào tình huống không hay, không thì cuối cùng lại bị phạt vì chuyện không phải do lỗi của mình. Đôi khi, có một số tình huống mình nên tránh xa.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
4 Bình luận
hangktpn123(26/07/2019 21:07:26)
hay !
QuynhAnhcute(26/06/2019 05:40:17)
hay
QuynhAnhcute(26/06/2019 05:39:56)
hay
Shevatrung(15/05/2019 15:38:39)
Lời khuyên mong lung quá
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.