Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Why sleep should be every student's priority
Tại sao ngủ nên là việc ưu tiên của mọi sinh viên
Jakke Tamminen has plenty of students who do that very student thing of staying up all night right before an exam, in the hope of stuffing in as much knowledge as they can.
Jakke Tamminen có nhiều sinh viên làm chuyện hết sức sinh viên là thức suốt đêm ngay trước ngày thi, hy vọng nhồi nhét vô đầu nhiều kiến thức nhất có thể.
 But “that’s the worst thing you can do”, the psychology lecturer at the UK’s Royal Holloway University warns them. He should know. Tamminen is an expert on how sleep affects memory, specifically the recall needed for language. Sleep learning – another idea beloved of students, in the hope that, say, playing a language-learning recording during sleep would imprint itself into the brain subliminally and they’d wake up speaking Latin – is a myth.
 Nhưng "đó là chuyện xấu nhất có thể làm", thầy dạy tâm lý của Đại học Royal Holloway nước Anh này cảnh báo họ. Ông biết rất rõ. Tamminen là chuyên gia về cách giấc ngủ tác động đến trí nhớ, đặc biệt là khả năng hồi tưởng cần có để học ngôn ngữ. Học bằng cách nghe khi đang ngủ- một ý tưởng được nhiều sinh viên yêu thích, hy vọng, chẳng hạn như, khi đang ngủ mà mở băng học ngôn ngữ lên, bài học sẽ tự khắc ghi vào não trong tiềm thức, rồi khi thức dậy là nói tiếng Latin liền - là chuyện hoang đường.
But sleep itself is essential for embedding knowledge in the brain, and the research of Tamminen and others shows us why that is. In Tamminen’s ongoing research project, participants learn new vocabulary, then stay awake all night. Tamminen compares their memory of those words after a few nights, and then after a week.
Nhưng bản thân giấc ngủ rất cần để đưa kiến thức vào não, và nghiên cứu của Tamminen cùng đồng sự sẽ cho chúng ta biết tại sao lại thế. Trong dự án nghiên cứu đang thực hiện của Tamminen, người tham gia sẽ học từ vựng mới, rồi thức suốt đêm. Tamminen so sánh khả năng nhớ những từ đó của họ sau vài đêm, rồi sau đó là sau một tuần.
Even after several nights of recovery sleep, there is a substantial difference in how quickly they recall those words compared to the control group of participants who didn’t face sleep deprivation. “Sleep is really a central part of learning,” he says. “Even though you’re not studying when you sleep, your brain is still studying. It’s almost like it’s working on your behalf. You can’t really get the full impact of the time you put into your studies unless you sleep.”
Ngay cả sau mấy đêm ngủ bù, vẫn có khác biệt rõ trong tốc độ nhớ lại những từ đó so với nhóm đối chứng không bị thiếu ngủ "Giấc ngủ quả đóng vai trò quan trọng trong học tập," ông nói. "Dù bạn không học khi ngủ, não bạn vẫn đang học. Gần như là hoạt động thay cho bạn. Không ngủ thì bạn sẽ không thực sự hưởng đủ tác động của thời gian dành cho học tập.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.