Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khác
Why is speaking English so darn hard?
Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?
You know the words, you’ve heard them many times before. You’ve even gone over them using all kinds of learning strategies. You can probably think of what you want to say — but your mouth just can’t produce the words. So, why’s this seemingly simple skill so difficult to master?
Bạn biết từ nè, bạn nghe chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Thậm chí bạn còn ôn đi ôn lại đủ kiểu. Bạn nghĩ ra điều mình muốn nói, thế nhưng cái mồm cứ cứng lại. Tại sao kỹ năng nói coi đơn giản vậy mà lại khó làm thế?
To better answer this question, you should know that language learning consists of two things: Input and Output.

Input is all the listening and reading — everything about the English language that you absorb. Output is all the writing and speaking. People tend to have a harder time dealing with output.

When the time comes to speak. there’s a mental block that slows conversations down. You have a simple sentence in your mind, but somehow it’s as difficult to say as a tongue twister.
Muốn trả lời câu hỏi này, bạn nên biết là học ngôn ngữ gồm hai chuyện: Input và Output

Iput là nghe và đọc - mọi điều về tiếng Anh bạn đang hấp thụ. Output là viết và nói. Mọi người thường khổ sở vật lộn với output hơn.

Khi đến lúc nói, thì tự dưng đầu óc đờ đẫn không nói được. Trong đầu đã nghĩ ra một câu đơn giản, thế mà chả hiểu sao lưỡi cứ líu lại.
You’re not getting enough real-world input.

When you’re studying English from a place where English isn’t spoken much, it can be hard to get enough real-world English input.
 
Textbooks — along with any other learning materials made specifically for non-native learners — make conversation sound clearer and simpler. The slang words, idioms, accents, fast speed and improper grammar are all left out, to make understanding English easier for you.

Before you even start speaking practice, you’ll need to practice understanding what real-world English sounds like.
Vì bạn chưa có đủ input từ thực tế.

Khi học tiếng Anh ở nơi ít nói tiếng Anh, khó thể có đủ từ tiếng Anh dùng trong đời thực.

Sách học - cùng các tài liệu học khác, được soạn cho học trò không bản ngữ, chỉ có những cuộc trò chuyện rõ và đơn giản. Từ lóng, thành ngữ, giọng vùng miền, tốc độ nhanh và ngữ pháp không đúng cách bị bỏ qua hết, để bạn dễ hiểu tiếng Anh hơn.

Thậm chí trước khi bắt đầu tập nói, bạn sẽ cần tập hiểu tiếng anh trong đời thực nó ra sao.
Speaking is the least practiced skill.

Maybe you practice speaking less because you prefer to hold back and listen during a conversation. Maybe it’s because you just don’t feel confident enough in your speaking ability. Or, maybe it’s because you study at home or in a classroom, and most of your learning time is spent reading, writing and listening. Unless you have a good conversation partner or live in an English speaking country, getting plenty of English speaking practice can be a challenge.
Bạn ít tập nói nhất.

Có lẽ bạn ít luyện nói vì bạn muốn dựa cột ngồi nghe khi đang nói chuyện. Có lẽ nguyên nhân là do chỉ vì bạn không cảm thấy đủ tự tin để nói. Hoặc, có lẽ nguyên nhân là do bạn tự học ở nhà hay trong lớp học, và phần lớn thời gian học của bạn chỉ để đọc, viết và nghe. Trừ phi bạn có partner giỏi trò chuyện hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh, còn thì khó lòng mà tập nói tiếng Anh nhiều được.
Ways to Practice Conversational English All Day, Every Day
Sau đây là những cách để bạn tập nói tiếng Anh mỗi ngày
1. Use your favorite technology

Technology has made our lives so much easier. It makes doing anything much more efficient, including learning English. Sure, you can practice any of the four aspects of language (reading, writing, speaking and listening) without any technology, but our computers, smartphones, televisions and tablets help us to accelerate our learning practice and do things more quickly and effectively.

So, how do you use technology to practice speaking English?

When you use Google, use the “speaking” option. If you have a device with a microphone, like a smartphone or computer, you can do this easily. See if Google understands what you’ve said and puts the correct words into text.

Find an online conversation exchange partner to practice with on a website like My Language Exchange.

Make Skype dates with friends and family members who speak English.

Chat with friends using messenger services like WhatsApp, and record little English language voice messages for people.
Sử dụng công nghệ bạn thích nhất

Công nghệ làm đời ta nhẹ nhàng hơn. Công nghệ giúp ta làm gì cũng hiệu quả hơn nhiều, trong đó có cả chuyện học Tiếng Anh. Đương nhiên, bạn có thể tập cả 4 kỹ năng của ngôn ngữ (đọc, viết, nói và nghe ) mà chả cần công nghệ nào, nhưng máy tính này, điện thoại thông minh này, tivi này và các máy tính bảng sẽ giúp ta luyện tập mau hơn, làm gì cũng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Vậy, bạn dùng công nghệ để luyện nói Tiếng Anh như thế nào đây?

Khi sử dụng Google, hãy chọn option "speaking". Nếu thiết bị có mi-crô, như điện thoại thông minh hoặc máy tính, bạn có thể làm chuyện này dễ ẹt. Hãy xem Google có hiểu điều bạn nói rồi chuyển thành chữ đúng không nào.

Hãy tìm bạn trò chuyện qua mạng để tập nói trên một trang web, kiểu như trang My Language Exchange này.

Hãy dùng Skype để hò hẹn với bạn bè và người nhà chuyên nói tiếng Anh.

Tám với bạn bằng dịch vụ messenger như WhatsApp, rồi thu âm tin nhắn ngăn ngắn bằng tiếng Anh cho bạn.
2. Try the Verbling Community website

Basically, the Verbling Community is a bunch of chat groups that vary in siz​e. The siz​e of the group depends on how many users the group creator allows. The creator can also select a desired ability level. This means that people are creating groups to suit their own personal language needs. They can choose if they want to speak with two advanced learners or 4 beginners.

Essentially, you can use this website to talk to native speakers and other English language learners for free. People are always willing to help with mistakes and there’s no judgement for making mistakes. Everyone there is another language learner, so they understand!


Conversations can be totally open and free-flowing, covering any topic your conversation partners feel like talking about. Alternatively, the topic of conversation can be selected by the group creator.


Usually, everyone begins with greetings of “hello” and “how are you,” so those aspects of conversation will soon become very easy for you. Greeting people in English will be like second nature!


As you gradually converse more and more (without being embarrassed of mistakes) you’ll find that you’re making great improvements in speaking English. An improved speaking ability means that you’re ready to move on up to the next level of more advanced conversation.


Thử dùng trang Verbing Community
Về cơ bản, Verbling Community chỉ là các chat group đủ kích cỡ. Nhóm đông hay ít người là tùy vào người mở group. Người mở gourp cũng có thể chọn mức ability mình thích. Nghĩa là mọi người tạo group theo nhu cầu ngôn ngữ riêng của mình. Có thể chọn mình muốn nói với hai học viên có trình độ cao advanced hoặc 4 người mới học beginner.

Thực chất, bạn có thể sử dụng trang web này để nói chuyện với người bản ngữ và người học tiếng Anh miễn phí. Mọi người luôn sẵn lòng giúp sửa lỗi sai mà không có chê bai này nọ. Ai ở đó cũng là người phải học một ngôn ngữ khác, cho nên thông cảm cho nhau.

Nội dung trò chuyện có thể hoàn toàn tùy ý và muốn nói gì thì nói, theo mọi chủ đề các bạn thích nói. Còn không thì người tạo group có thể chọn topic trò chuyện cho group mình.

Thường thì mọi người sẽ bắt đầu bằng câu chào hỏi "hello" "how are you" cho nên bạn sẽ thấy mở miệng nói hết sức thoải mái. Chào hỏi mọi người bằng tiếng Anh sẽ thành thói quen ăn vào máu luôn ấy!

Khi dần dần nói ngày càng nhiều (mà chẳng mắc cỡ vì nói sai) bạn sẽ thấy mình nói tiếng Anh khá lên hẳn. Nói giỏi lên nghĩa là bạn có thể trò chuyện trình độ cao hơn rồi.
3. Go on HelloTalk

HelloTalk is a text-based app that teaches conversation using a messenger type format. It pairs you with real native speakers with whom you can have conversations that vary depending on skill level.

Any language can be chosen. Luckily, most people are there to practice their English just like you, so there are plenty of people you can practice with. But you want to practice speaking in particular, how can this app help you with that?


Well, there’s an awesome option on the keyboard that allows you to send voice messages to your partner. They can in turn respond with a voice message of their own. However, if your partner responds with just text, there’s an option to have the message read to you by the app. This can be extremely helpful with pronunciation as the app does a good job of speaking clearly.
Vô HelloTalk

HelloTalk là ứng dụng dùng chữ, dạy nói chuyện bằng cách nhắn tin. App này sẽ ghép bạn với người bản ngữ thật sự để bạn trò chuyện đúng level của bạn.

Bạn có thể chọn mọi loại ngôn ngữ. May mắn thay, hầu hết mọi người vào đó để tập nói tiếng Anh y chang bạn, nên sẽ có nhiều người để tập nói với bạn. Nhưng bạn muốn luyện nói, thì app này sẽ giúp bạn theo kiểu nào?

Có một tùy chọn tuyệt vời trên bàn phím cho phép bạn gởi tin nhắn bằng giọng nói đến partner của bạn. Thế là partner của bạn có thể trả lời lại bằng giọng nói. Tuy nhiên, nếu partner chỉ trả lời bằng text thì app cũng có option đọc text ấy cho bạn nghe. Dùng cách này tập phát âm là hết sẩy vì app phát âm rõ khỏi chê.
4. Narrate your day like a reality TV show

Sometimes, we want to get away from all the technology in our daily lives.

Don’t worry—there are lots of fun and creative ways to practice speaking without technology.


For example, have you ever wondered what your life would look like as a reality television show?


Go about your day. As things happen, practice your English speaking by discussing the things you do, as well as the people, things and sometimes problems you encounter. Talk about everything as if you had a million viewers out in the audience, interested in your life. If something was difficult about a particular part of the day, talk about how that obstacle was easy or hard for you to overcome.


Perhaps while cooking you can tell the audience what it is you’re making and how to make it. Go through the recipe step by step and talking about why you love it so much. While watching a sports game, try to narrate everything going on like an actual newscaster.

You’ll find this speaking practice to be fun and effective, and it can be applied to tons of basic things that you do throughout the day. You’ll see how many words you can remember when you need them. You’ll realize where you get confused and which grammar points are hard for you to figure out while speaking.When you have to pause because you can’t remember a particular word or phrase, keep talking using other words to describe what you mean. This will help you leave to be more creative. If you happen to have a way to take notes at the moment, make a note of which words and phrases you forgot. Then, you can look them up and study them for future use in conversation.


So, just have fun with it and you’ll see your speaking ability improve greatly without realizing it.
Kể lại hoạt động trong ngày của mình y như đang truyền hình thực tế

Có lúc trong đời mình chả muốn dính dáng đến công nghệ công nghiết gì hết.

Đừng lo - không công nghệ, vẫn có thể luyện nói vui và sáng tạo như thường.

Chẳng hạn như có bao giờ bạn tự hỏi nếu được truyền hình thực tế thì đời mình sẽ ra sao không?

Cứ làm như bình thường thôi. Mỗi chuyện đến, hãy tập nói về chuyện mình đang làm, người mình gặp gỡ, chuyện hay khó khăn gặp phải. Nói về mọi thứ trên đời y như thể mình đang có cả triệu người xem, đang ngóng tin bạn. Nếu có khó khăn gì trong ngày, hãy nói mình vượt qua chuyện ấy dễ dàng hay khó khăn ra sao.

Có thể trong khi nấu ăn bạn có thể cho khán thính giả biết mình đang làm gì và cách bạn sẽ làm. Kể tỉ mỉ từng bước và nói tại sao mình thích nấu món này. Khi đang coi đấu thể thao, hãy cố kể lại chuyện đang diễn ra y như thể mình là xướng ngôn viên vậy.

Bạn sẽ thấy cách tập nói này vừa vui lại vừa hiệu quả, và có thể áp dụng cho hàng đống chuyện cơ bản mà bạn làm suốt ngày. Bạn sẽ thấy mình nhớ được bao nhiều từ khi cần đến. Bạn sẽ nhận ra chỗ mình kẹt và những điểm ngữ pháp khó khi đang tập nói.

Khi bạn phải tạm ngừng vì không nhớ ra từ hoặc cụm từ nào đó, hãy tiếp tục nói, dùng từ khác để mô tả điều muốn nói. Làm vậy sẽ giúp bạn sáng tạo hơn. Nếu lúc đó có cách nào đó để ghi lại, thì ghi lại từ hay cụm từ bạn quên. Sau đó, bạn có thể tìm và học để sau này dùng để nói tiếp.

Vì thế, hãy đùa vui bằng cách nói một mình như thế, bạn sẽ thấy trình độ nói của mình tăng lên không ngờ.
5. Translate everything, on the go

This is an exercise that can be worked into many different parts of your life, just like the reality TV show. Often, when done frequently enough, it almost becomes a habit. Pretty great habit to have, right? To give an example: you’re driving on the road and see a billboard with a funny phrase on it. See if you can translate it and speak your English translation out loud with excellent pronunciation.

Don’t forget to use the awesome apps listed above if you need some help!

Đụng đâu dịch đó

Đây là bài tập có hiệu quả cho mọi chuyện trong đời, y như vụ truyền hình thực tế ấy. Thường thì khi làm đủ nhiều, mọi thứ sẽ thành thói quen. Có thói quen tốt thì tuyệt, phỏng? Ví dụ như: bạn đang chạy xe trên đường thì thấy một bảng quảng cáo to tướng, có in một cụm từ mắc cười. Hãy thử xem bạn dịch nổi cụm đó không, rồi đọc câu dịch thiệt to, thiệt rõ vào.

Đừng quên sử dụng các app tuyệt vời tôi đã kể bên trên khi thấy cần được giúp đỡ nhé!
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.