Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Study: Internet Freedom Worsens in Pakistan
Nghiên cứu cho thấy: Tự do Internet ở Pakistan ngày càng tồi tệ hơn.
A new independent study places Pakistan among the top four countries, including Brazil, Mexico and Syria, where people have been murdered in each of the last three years for writing about sensitive subjects online.
Một nghiên cứu độc lập mới đã đưa Pakistan vào danh sách 4 nước, trong đó có Brazil, Mexico và Syria, là những nước có nhiều người dân bị sát hại nhất trong ba năm qua vì đã viết về những đề tài nhạy cảm trên mạng.
 The annual "Freedom on the Net" report, released Tuesday by U.S.-based Freedom House, is based on an assessment of internet freedom in 65 countries, accounting for 87 percent of internet users worldwide. The latest study primarily focused on developments between June 2016 and May 2017.
Báo cáo "Tự do trên Net" hàng năm được công bố vào hôm thứ Ba bởi Freedom House, cơ sở ở Mỹ, dựa trên đánh giá về tự do Internet ở 65 quốc gia, chiếm 87% người sử dụng Internet trên toàn thế giới. Nghiên cứu mới nhất này chủ yếu tập trung vào những diễn biến xảy ra từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017.
The research declared Pakistan "not free" for a sixth consecutive year, noting internet freedom has deteriorated due to violence and intimidation related to social media activists. "Internet shutdowns, a problematic cybercrime law, and cyberattacks against government critics contributed to the ongoing deterioration. Political speech online is vulnerable to restriction as Pakistan enters an election year in 2018," the report noted.
Nghiên cứu này tuyên bố Pakistan "không tự do" trong sáu năm liền, ghi nhận tự do Internet đã trở nên tồi tệ hơn vì sự hung bạo và hăm dọa dành cho các nhà hoạt động truyền thông xã hội. Báo cáo này lưu ý “Chặn Internet, một cách kiểm soát tội phạm trên mạng đầy vấn đề và những cuộc tấn công người chỉ trích chính phủ trên mạng đã góp phần gây ra tình trạng xấu đi này. Nói chuyện chính trị trên mạng thường hay bị hạn chế khi Pakistan bước vào năm bầu cử: năm 2018”.
The most frequent targets, it says, seem to be online journalists and bloggers covering politics, corruption and crime, as well as people who express religious views that may contrast with or challenge the views of the majority. The study went on to conclude that perpetrators of the reprisal attacks remained unknown "but their actions often aligned with the interests of politically powerful individuals or entities." The report documented incidents of violence and intimidation during the research period. The government of Pakistan has not commented on the findings.
Báo cáo này cho biết, các mục tiêu thường xuyên nhất, có vẻ là các nhà báo và các blogger trên mạng, chuyên viết về những đề tài chính trị, tham nhũng và tội phạm, cũng như những người thể hiện các quan điểm tôn giáo có thể đi ngược lại hoặc chống lại quan điểm của đa số. Nghiên cứu này đi đến kết luận thủ phạm của các cuộc tấn công trả đũa vẫn là một ẩn số" nhưng hành động của chúng thường ủng hộ quyền lợi của những nhân vật hoặc tổ chức cầm quyền." Bản báo cáo này dẫn chứng bằng tài liệu về những vụ bạo lực và hăm dọa xảy ra trong thời gian nghiên cứu. Chính phủ Pakistan không bình luận gì về những phát hiện này.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.