Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
5 Things To Always Keep Secret
5 điều luôn phải giữ kín
It is very disrespectful and unwise to bring stories of conflicts within your family to others. It devalues your person and brings more ridicule to your family as such stories are usually passed on by the people you told to some other friends of theirs and this will only make issues worse. Problems in the home are best resolved in the home as you share issues within the confines of your home, and with your loved ones.
Mang xung đột trong gia đình ra kể cho người khác biết vừa bất kính vừa dại dột. Nó làm giảm giá trị bản thân bạn và làm gia đình bạn thêm lố bịch khi người mình thổ lộ đem chuyện nhà mình ra rêu rao với người khác và vậy thì chỉ làm tình hình thêm xấu đi. Chuyện trong nhà tốt nhất là trong nhà tự giải quyết, khi chỉ chia sẻ với người thân thương trong nhà.
Your Innermost Thoughts

What you think about certain topics should be your believe and not what you try to inculcate into others. For instance, your thought about some spirituality issues, life or death would bring so much reactions of diverse kinds when you choose to make them a topic for discussion. Learn to understand that your thoughts are your interpretation and not the objective truth or you may likely get into some ill outcomes on such arguments.
Những suy nghĩ thầm kín

Có một số đề tài mà suy nghĩ của bạn chỉ nên là niềm tin giữ kín trong lòng, chứ đừng có ráng khắc sâu vào tâm trí người khác. Chẳng hạn như, cách bạn nghĩ về chuyện tâm linh, sự sống hoặc cái chết sẽ mang lại đủ loại phản ứng nếu bạn đưa ra làm đề tài thảo luận. Hãy tập mà hiểu rằng suy nghĩ của bạn là cách hiểu của riêng bạn, chứ chẳng phải sự thật khách quan, nếu không, bạn có thể nhận phải hậu quả không hay khi tranh cãi những chuyện như thế.
Your Philanthropy
Giving a helping hand to a person or any other form of charitable work is very good and does a whole lot to the development of individuals and our society and its more value when you do not seek recognition for such benevolence. When you try to publicize how you have been helpful, it usually comes out to be some sort of boasting as many will have the thought that your initial intentions for such support was to seek popularity. There’s much virtue in adding value to people and remaining anonymous.Chuyện làm từ thiện của mình
Giúp người hay bất kỳ hình thức làm từ thiện nào khác cũng đều rất tốt và góp phần giúp cá nhân và xã hội phát triển nhưng sẽ quý hơn khi làm từ thiện mà không cần ai biết đến. Khi cố làm mọi người biết mình đã giúp mọi người thế nào, thì hóa ra chỉ là một kiểu khoe khoang vì nhiều người nghĩ rằng sở dĩ bạn giúp người chỉ là vì muốn nổi tiếng. Thi ân bất cầu báo thì càng thêm giá trị.
Your Goals

Your plans ought to be guarded with all diligence until you are able to achieve them. Being loud about such plans can enable some other people steal your ideas and work on them better, dealing with loopholes you may not have noticed in your plans. If this happens, it will get you demoralized and regretful that you ever made your plans known to anyone.
 


Mục tiêu của mình

Bạn nên cẩn thận bảo vệ kế hoạch của mình cho đến khi làm xong. Om sòm về những kế hoạch như thế có thể làm người ta ăn cắp ý tưởng của mình rồi làm tốt hơn cả mình, nhờ họ nhìn ra những lổ hổng mình có thể không nhận ra. Nếu thế, bạn sẽ xuống tinh thần rồi tiếc phải chi mình đừng cho ai biết kế hoạch hành động của mình hết.
Your Lifestyle

Certain details about your personality such as; your sex life, religious life, overcoming a bad habit, etc. are not of any concerns to the world. It’s not worth it to put your emotional conditions out to all. Expecting appraisals from people is not necessary
 

Lối sống của bạn

Những chi tiết về cá nhân mình như: đời sống tình dục, hoạt động tôn giáo, bỏ thói quen xấu, v.v... chẳng phải là mối quan tâm của thế giới này. Chẳng đáng cho tất cả mọi người biết cảm xúc của mình. Không cần phải trông mong mọi người đánh giá những chuyện ấy.
Your Family’s Dirty Laundry

It is very disrespectful and unwise to bring stories of conflicts within your family to others. It devalues your person and brings more ridicule to your family as such stories are usually passed on by the people you told to some other friends of theirs and this will only make issues worse. Problems in the home are best resolved in the home as you share issues within the confines of your home, and with your loved ones.
Chuyện không hay trong gia đình

Mang xung đột trong gia đình ra kể cho người khác biết vừa bất kính vừa dại dột. Nó làm giảm giá trị bản thân bạn và làm gia đình bạn thêm lố bịch khi người mình thổ lộ đem chuyện nhà mình ra rêu rao với người khác và vậy thì chỉ làm tình hình thêm xấu đi. Chuyện trong nhà tốt nhất là trong nhà tự giải quyết, khi chỉ chia sẻ với người thân thương trong nhà.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.