Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Breastfeeding May Benefit Mothers Too
Nuôi con bằng sữa mẹ có thể có lợi cho cả mẹ
Many doctors recommend that babies be breastfed because the milk and closeness to the mother provide health benefits for newborns.
Nhiều bác sĩ khuyên trẻ sơ sinh nên bú mẹ vì sữa và sự gần gũi với mẹ sẽ đem lại những lợi ích về sức khỏe cho trẻ sơ sinh.
Experts say breastfeeding allows a mother to share her immune protection with her baby. In countries with poor water quality especially, breastfeeding protects a newborn from dangerous infections. Breastfeeding might benefit not just the child. In recent years, researchers have also been studying the health benefits of breastfeeding for the mother.
Các chuyên gia cho rằng cho con bú sữa mẹ cho phép mẹ chia sẻ sự bảo vệ miễn dịch của mình với con. Nhất là ở những nước có chất lượng nước thấp, nuôi con bằng sữa mẹ sẽ giữ cho trẻ sơ sinh không bị nhiễm trùng nguy hiểm. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể có lợi không chỉ cho con trẻ. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu cũng đang nghiên cứu những lợi ích sức khoẻ đối với người mẹ của việc nuôi con bằng sữa mẹ.
A new study found that women who breastfed may have lowered their risk of heart disease or stroke by an average of 10 percent when they became older. The study is a collaboration between researchers at the Chinese Academy of Medical Sciences at Peking University and the University of Oxford. They studied data on nearly 290,000 women. The average age of these women was 51.
Một nghiên cứu mới nhận thấy phụ nữ cho bé bú có thể giảm nguy cơ bị bệnh tim hoặc đột qụy trung bình đến 10% khi lớn tuổi. Nghiên cứu này là sự cộng tác giữa các nhà nghiên cứu tại Học viện Y khoa Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh và Đại học Oxford. Họ đã nghiên cứu dữ liệu trên gần 290.000 phụ nữ. Độ tuổi trung bình của những phụ nữ này là 51 tuổi.
The researchers found that women who breastfed had a 9 percent lower risk of heart disease and an 8 percent decreased risk of stroke. These percentages are in comparison to women who had never breastfed. The benefit of breastfeeding was even greater for women who nursed their babies for two years or more. Their heart disease risk was 18 percent lower and the risk of stroke 17 percent less than for those women who did not breastfeed. Cardiologist Nieca Goldberg suggests the cardiovascular benefits may be related to the release of a hormone during breastfeeding. That hormone is oxytocin.
Các nhà nghiên cứu này nhận thấy phụ nữ cho con bú có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 9% và nguy cơ đột quỵ giảm 8%. Tỉ lệ này so sánh với phụ nữ chưa bao giờ cho con bú. Lợi ích của việc cho con bú thậm chí còn lớn hơn đối với những phụ nữ cho con bú đến hai năm hoặc lâu hơn. Nguy cơ bệnh tim của họ thấp hơn 18 % và nguy cơ đột quỵ ít hơn 17% so với phụ nữ không cho con bú bằng sữa mẹ. Bác sĩ tim mạch Nieca Goldberg cho rằng các lợi ích về tim mạch có thể liên quan đến sự giải phóng một loại hormone trong thời kỳ cho con bú. Hoóc - môn đó là oxytocin.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.