Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Things To Say To Your Child Instead Of “Don’t Cry” or "Stop Crying"
Thay vì nói con: "Đừng khóc nữa" hay "Nín đi" thì hãy nói:
We don’t always appreciate it when our children begin to cry, but what they are actually doing is making use of the body’s innate recovery system.
Chúng ta đâu phải lúc nào cũng ưa khi con bắt đầu khóc, nhưng khóc chính sử dụng hệ thống hồi phục sẵn có của cơ thể.
By actively encouraging our children to cry when they need to, they not only get to shed hurt feelings, they end up feeling more connected to us as well. The way we listen can either shut feelings down, or help children to feel what they are feeling more fully. Here are things you can say to listen well.
Bằng cách chủ động khích lệ con khóc khi chúng cần, con cái không chỉ loại bỏ được cảm giác đau khổ, mà cuối cùng chúng sẽ cảm thấy gắn bó với chúng ta nhiều hơn. Cách ta lắng nghe có thể làm chúng thôi cảm thấy đau khổ, vừa có thể giúp con cảm nhận đủ mọi thang bậc cảm xúc. Đây là những câu bạn có thể nói để lắng nghe con.
1. I’m right here.

2. I see how upset you are.

3. I'm sorry this is hard for you, love.

4. I’ll be with you while you are upset.
1. Mẹ đây.

2. Mẹ biết con khổ tâm lắm.

3. Con yêu, mẹ biết chuyện này thiệt khổ cho con.

4. Lúc nào mẹ cũng ở bên con khi con buồn.
5. I’m not going anywhere.

6. You are safe.

7. There’s nothing more important than being with you right now

8. I’m sorry... you dropped your ice cream

9. I hear you Sweetheart.
5. Mẹ sẽ luôn ở đây.

6. Con không sao đâu.

7. ở bên con là quan trọng nhất.

8. Rớt kem tiếc ghê con ha.

9. Mẹ nghe con đây, cưng à.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
2 Bình luận
luytrelang77(28/10/2017 08:19:22)
of course, because mother always will be hard with their children than father...
tdbn(05/10/2017 08:57:48)
Sao toàn mẹ ko dzợ :'(
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.