Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Hiroo Onoda: The Japanese Officer Who Didn't Surrender for 29 Years after WW2 Hiroo Onoda
Người lính Nhật không chịu đầu hàng suốt 29 năm sau Chiến tranh Thế giới 2
After World War 2 ended in 1945, a Japanese officer named Hiroo Onoda didn't surrender and continued the war for 29 years because he didn't know that Japan had surrendered and the war was over.
Sau khi Chiến tranh Thế giới 2 kết thúc năm 1945, một người lính Nhật tên là Hiroo Onoda không chịu đầu hàng và vẫn tiếp tục cuộc chiến trong suốt 29 năm vì ông không biết rằng Nhật đã đầu hàng và chiến tranh đã kết thúc rồi.
Hiroo Onoda was stationed on Lubang Island in 1944. His orders were simple: to do all he could to hamper the enemy's attacks on the island. They also stated that he could not surrender or take his own life.
Hiroo Onoda được lệnh đóng quân trên đảo Lubang vào năm 1944. Các chỉ thị cấp trên giao cho ông thật đơn giản: làm tất cả để ngăn không cho quân địch tấn công hòn đảo này. Ông cũng không được phép đầu hàng hay tự sát.
Onoda, who held out with 3 other soldiers, followed his orders and engaged in guerilla activities for 29 years after Japan had surrendered, simply because he did not know the situation on the outside.
Onoda cùng với 3 người lính khác tuân thủ mệnh lệnh và tiến hành các hoạt động du kích trong suốt 29 năm sau khi Nhật đầu hàng, chỉ vì ông không biết tình hình ở bên ngoài.
During their time in hiding, Onoda and his group killed around 30 of the island's Filipino inhabitants and engaged in firefights with police.
Trong thời gian ẩn náu, nhóm Onoda đã giết khoảng 30 cư dân Philippines và tham gia nhiều cuộc đấu súng với cảnh sát.
His three companions didn't survive long enough to see the end of the holdout and Onoda was the sole survivor.

Ba người đồng đội của ông đều không ai sống sót để chứng kiến   hồi cuối của cuộc cố thủ và Onoda là người duy nhất sống sót.
In 1974, he was found by a Japanese traveler named Norio Suzuki, whom he told that he would only surrender if he received an order from a superior officer. Months later, the Japanese government flew his aging commanding officer, Major Yoshimi Taniguchi, to meet with Onoda and issue the orders for him to cease all combat activity "in accordance with the Imperial command."
Năm 1974 một du khách Nhật tên là Norio Suzuki thấy ông, ông nói với ông ta rằng ông chỉ đầu hàng nếu ông nhận được một chỉ thị của sĩ quan cấp trên. Vài tháng sau, chính phủ Nhật Bản cử người chỉ huy Onoda năm xưa nhưng nay đã già là Thiếu tá Yoshimi Taniguchi bay sang gặp Onoda lệnh cho ông ngừng tất cả mọi hoạt động chiến đấu "theo lệnh của Nhật Hoàng."
Finally, Onoda, who's story had generated great fanfare in Japan, accepted and returned to Japan as a hero.

Click image for larger version Name:	Untitled.png Views:	2 siz​e:	704.3 KB ID:	18949
Cuối cùng, Onoda đã nghe theo và hồi hương về Nhật chẳng khác chi một vị anh hùng, câu chuyện của ông trước đó được thêu dệt rất nhiều ở Nhật Bản.
He died in Japan on 16 January 2014 from heart failure.
Ông qua đời vào ngày 16 tháng 1 năm 2014 trên đất nước Nhật Bản vì bệnh tim.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.