Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
British Royal Tiaras
Những chiếc Vương miện Hoàng gia Anh
The Queen was given almost 100 Burmese rubies for her wedding day. She had these rubies made into a tiara in 1973 with the addition of some diamonds, which were rescued from another dismantled tiara.
Nữ hoàng được tặng gần 100 viên hồng ngọc Miến Điện trong ngày cưới! Bà đã cho người làm vương miện bằng những viên hồng ngọc này vào năm 1973, có thêm một số viên kim cương, lấy từ một vương miện bị tháo hạt khác.
This crown was made for King George IV’s 1821 coronation. It features 1,333 diamonds and cost £8,216 at the time, which works out at £731,224 in today’s money. It was worn by both Queen Victoria and Queen Mary, before Queen Elizabeth II wore it for her coronation in 1952, and still wears it regularly while to the State Opening of Parliament.


Vương miện này được làm cho lễ đăng quang của Vua George IV, năm 1821. Vương miện có 1.333 viên kim cương và trị giá 8.216 bảng Anh lúc đó, nay thì lên đến 731.224 bảng Anh . Vương miện này đã được cả nữ hoàng Victoria và nữ hoàng Mary đội trước khi Nữ hoàng Elizabeth II đội trong lễ đăng quang của bà vào năm 1952, và bà vẫn luôn đội vương miện này khi dự lễ Khai mạc các khoá họp của Nghị viện.
Originally this was a wedding gift to Queen Mary in 1893, who in turn gave it to Queen Elizabeth II as a wedding present in 1947. Queen Elizabeth has worn it for years in her portraits on UK banknotes and stamps.Vốn là quà cưới cho nữ hoàng Mary vào năm 1893, người đến lượt, trao cho Nữ hoàng Elizabeth II làm quà cưới năm 1947. Nữ hoàng Elizabeth đã đội vương miện này nhiều năm trong tranh vẽ chân dung trên tiền và tem của Anh.
Most commonly associated with Princess Diana, this diadem was made for Queen Mary in the early 1900s before it was passed to the Queen Mother. She would give it to Princess Diana as a wedding gift, and in recent times Kate Middleton has also worn it.

Thường nhắc đến cùng công nương Diana, vương miện này vốn làm cho Nữ hoàng Mary đầu thập kỷ 1900, rồi mới được chuyển cho Hoàng thái hậu. Bà tặng cho công nương Diana làm quà cưới, và thời gian gần đây Kate Middleton cũng đã đội nó.
Kate Middleton has also worn this Lotus Flower tiara on several occasions. It was originally made for the Queen Mother from a necklace that her husband gave her, and also frequently worn by Queen Elizabeth II’s sister Princess Margaret, who loaned it to her daughter-in-law Serena Stanhope for her wedding day.

Kate Middleton cũng đội vương miện Lotus Flower này vài dịp. Vốn được làm cho hoàng thái hậu từ sợ dây chuyền chồng bà đã tặng, vương miện này cũng thường xuyên được công chúa Margaret, chị của Nữ hoàng Elizabeth II đội, bà cũng cho Serena Stanhope, con dâu mượn đội nhân ngày cưới của cô.
The Queen was given almost 100 Burmese rubies for her wedding day. She had these rubies made into a tiara in 1973 with the addition of some diamonds, which were rescued from another dismantled tiara.
Nữ hoàng được tặng gần 100 viên hồng ngọc Miến Điện trong ngày cưới! Bà đã cho người làm vương miện bằng những viên hồng ngọc này vào năm 1973, có thêm một số viên kim cương, lấy từ một vương miện bị tháo hạt khác.
Crafted by Cartier in 1936, the Halo was given to the Queen Mother by her husband before they were married. In turn, the Queen Mother gifted Queen Elizabeth II the tiara on her 18th birthday, and it has since been worn by Princess Margaret (the photo on the left) and Kate Middleton, who most famously wore it during her wedding to Prince William in 2011.
Do hãng Cartier làm thủ công vào năm 1936, Vương miệng the Halo được chồng tặng cho hoàng thái hậu trước khi kết hôn. Đến lượt, hoàng thái hậu đã tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của cô, rồi được Công chúa Margaret đội và tiếp đó Kate Middleton, nổi tiếng nhất khi đội trong đám cưới của mình với Hoàng tử William năm 2011.
Given its name because it was made in 1919 for Queen Mary, the Fringe Tiara is probably most famous for being worn by both Queen Elizabeth and her daughter Princess Anne on their wedding days.

Được mang tên này vì vương miện được làm vào năm 1919 cho Nữ hoàng Mary, the Fringe Tiara nổi nhất vì được cả Nữ hoàng Elizabeth và Công chúa Anne, con bà cùng đội vào ngày cưới của mình.
Prince Albert had this tiara made for his beloved wife Queen Victoria. It became a favorite of the Queen Mother, who then passed it on to her daughter Queen Elizabeth II.


Hoàng tử Albert đã tặng vương miện này cho vợ yêu nữ hoàng Victoria của mình. Vương miện này đã thành món đồ ưa thích của hoàng thái hậu, người sau đó đã truyền lại cho Nữ hoàng Elizabeth II con gái mình.
This tiara was purchased by Queen Mary from the Russian Grand Duchess of Vladimir. She then passed it down to her granddaughter Queen Elizabeth II.

Vương miện này được Nữ hoàng Mary mua của Nữ đại công tước Nga của Vladimir. Sau đó bà truyền lại cho cháu gái mình: Nữ hoàng Elizabeth II.
The Ladies of Society presented this tiara to King Edward VII and Queen Alexandra for their wedding in 1888, and it was eventually passed on to Queen Elizabeth II.
Hội các quý bà đã tặng vương miện này cho King Edward VII và Nữ hoàng Alexandra làm quà cưới năm 1888, rồi cuối cùng truyền cho Nữ hoàng Elizabeth II.
This tiara belonged to Dame Margaret Helen Greville, who gives the piece its name, and who also gave it to The Queen Mother. It was given to Camilla, the Duchess of Cornwall following her marriage to Prince Charles, and she has been pictured wearing it occasionally since.


Vương miện này thuộc về Dame Margaret Helen Greville, người đặt tên cho vương miện và cũng là người đã tặng lại cho hoàng thái hậu. Vương miện này được trao cho Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall sau khi bà lấy Thái tử Charles, kể từ đó, thỉnh thoảng người ta thấy bà chụp hình có đội vương miện này.
This diadem was made for Queen Mary in 1911, but it has actually since been altered as you can tell between the two photos above. It was passed on to Queen Elizabeth II, who eventually loaned it to Camilla, the Duchess of Cornwall.
Vương miện này đã được làm cho Nữ hoàng Mary vào năm 1911, nhưng nó thực sự đã được sửa lại, nhìn 2 tấm hình bên trên sẽ thấy. Nó đã được truyền lại cho Nữ hoàng Elizabeth II, và bà cho Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall mượn.
This tiara was originally given to Queen Elizabeth II as a gift from her mother-in-law. Elizabeth then gave it to her daughter Princess Anne, who in turn gave it to HER daughter Zara Phillips. Zara wore the Meander on her wedding day to rugby player Mike Tindall in 2011.


Vương miện này vốn được giao cho Nữ hoàng Elizabeth II làm quà từ mẹ chồng. Sau đó Elizabeth tặng lại cho con gái mình, Công chúa Anne, đến lượt bà tặng lại cho con gái mình: Zara Phillips . Zara đã đội trong ngày cưới của cô với cầu thủ bóng bầu dục Mike Tindall vào năm 2011.
This tiara was frequently worn by Princess Diana and so is forever associated with her, as it was passed on to her by her family. In addition to on the occasion of her wedding to Prince Charles, the tiara was also worn by both of Diana’s sisters on their wedding days. Above, you can see Lady Sarah Spencer on the left, as well as by her sister-in-law Victoria Lockwood on the right, both rocking that tiara on as they made their vows.
Công nương Diana thường đội vương miện này, nên nó sẽ mãi mãi gắn với bà vì nó được dòng họ của bà trao lại. Ngoài dịp đám cưới của nàng với Thái tử Charles, cả hai chị em Diana đều đội nó trong ngày cưới. Bên trên, bạn thấy phu nhân Sarah Spencer bên trái, cũng như Victoria Lockwood, chị dâu bên phải, đều đội vương miện này khi nói lời thề nguyện thủy chung.
Brazil’s gift for Elizabeth II’s coronation as queen was this aquamarine jewelry, which was incorporated into a crown. Similar jewels have been given to the Queen over the years, which she has had crafted into matching accessories.
Quà của Braxin trong lễ đăng quang của Elizabeth II là món nữ trang màu xanh biển, đã được gắn vào vương miện. Những món nữ trang tương tự tặng cho Nữ hoàng theo năm tháng, bà đã cho làm thành các món trang sức đồng bộ.
This tiara was made in the 1870s, and was originally bought by The Queen Mother for her daughter Princess Margaret to wear on her wedding day. In 2006, it was sold at an auction for for just short of a cool million, £926,400.


Vương miện này đã được làm vào thập kỷ 1870, và được hoàng thái hậu mua cho con gái, Công chúa Margaret, đội trong ngày cưới. Vào năm 2006, nó đã được bán trong cuộc bán đấu giá với giá còn chút xíu nữa là chẵn một triệu, 926.400 bảng.
Queen Elizabeth’s father gave her sapphire jewels (originally purchased by George VI ) as a wedding gift in 1947, and then she later had a matching tiara made in the 60s. I guess she just didn’t have enough tiaras! The girl loves her jewelry!

Cha Nữ hoàng Elizabeth đã tặng các món nữ trang sapphire cho bà ( vốn do George VI mua) làm quà cưới vào năm 1947, rồi sau này bà đã cho làm một vương miện đồng bộ trong thập kỷ 60. Tôi đoán chắc bà chưa đủ vương miện đâu! Phụ nữ mê nữ trang lắm!
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.